Algemene Voorwaarden

Op de aankoop van producten in de WhiskyFlavour Online winkel zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Object

 1. Deze “Algemene Voorwaarden” zijn bedoeld om de voorwaarden te regelen voor het leveren van de dienst in de WhiskyFlavour Online Winkel.
 2. De aankoop van ee product in de WhiskyFlavour Online Winkel impliceert de aanvaarding van deze Algemene Online Verkoopsvoorwaarden.
 3. Bij een aankoop in de WhiskyFlavour Online Winkel verklaart de gebruiker dat hij ouder is dan 18 jaar en geen beletsel of wettelijke beperking heeft die hem belet van alcoholhoudende dranken te kopen.
 4. In het geval van gebruikers die buiten het nationale grondgebied wonen, kunnen de voor verkoop beschikbare alcoholische dranken alleen worden gekocht door personen die in het land waar zij wonen, de wettelijke leeftijd hebben om dit te doen.

Product-, prijs- en inhoudsinformatie

 1. WhiskyFlavour behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de informatie en het commerciële aanbod van producten, prijzen, promoties, commerciële voorwaarden en diensten te wijzigen.
 2. Artikelen die in de Online Winkel te koop zijn, zijn afhankelijk van de bestaande voorraad en bestellingen worden verwerkt volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst wordt bediend”. In geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de voorraad wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en wordt hem een alternatief product met soortgelijke kenmerken voorgesteld.
 3. De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro’s (€) en zijn inclusief BTW tegen het geldende wettelijke tarief, alsook de kosten van verpakking.
 4. De kosten van vervoer voor de klant zijn exclusief van de in het vorige nummer genoemde prijs.
 5. WhiskyFlavour is niet verantwoordelijk voor de betaling van douanerechten die kunnen bestaan in het land van bestemming, zijnde de exclusieve verantwoordelijkheid van de afnemer.
 6. De afbeeldingen die de producten illustreren in de WhiskyFlavour Online Winkel kunnen afwijken van het geleverde product.

Bestelling en betaling

 1. Om een aankoop te doen in de WhiskyFlavour Online Winkel, moet de gebruiker zich registreren. Na registratie zal de gebruiker zijn bestelling kunnen plaatsen door de gewenste producten te selecteren en de daarin beschreven stappen te volgen, zodat de bestelling succesvol wordt afgerond.
 2. Na bevestiging van de bestelling bij de WhiskyFlavour Online Winkel wordt een e-mail gestuurd naar het contactadres dat de afnemer bij de formalisering heeft opgegeven, met alle gegevens over de levering, de facturering en de betaling. Indien de afnemer de e-mail ter bevestiging van zijn bestelling niet ontvangt, wordt hij verzocht contact op te nemen met WhiskyFlavour via telefoonnummer +351 963 112 299 of via e-mail [email protected]. Het is belangrijk voor de afnemer om vooraf “Spam” te controleren.
 3. Bestellingen worden pas verzonden na voorraad- en betalingsbevestiging en worden verwerkt volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst wordt bediend”.
 4. Indien een bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, zal de koper hiervan door WhiskyFlavour op de hoogte worden gesteld.
 5. Na ontvangst van de bestelgegevens beschikt de gebruiker over 2 werkdagen om de betaling uit te voeren. Indien de betaling niet binnen het voormelde termijn wordt uitgevoerd, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en als onbestaande beschouwd.
 6. Betaling moet uitgevoerd worden via credit card of PayPal
 7. Betalingen worden ontvangen in euro’s (€), ongeacht de valuta waarin de transactie is verricht. Omrekeningskoersen voor betalingen in andere valuta zijn ten laste van de klant.

Verzendkosten

 1. De verzendkosten worden berekend op basis van het gewicht van de producten, de bestemming en de totale waarde van de bestelling.
 2. De verzendkosten worden aangegeven in de “winkelwagen” vóór de definitieve validatie van de bestelling.

Levering

 1. Bestellingen worden pas verzonden na bevestiging van voorraad en betaling.
 2. De levertijd van producten varieert tussen 1-2 werkdagen voor Europa en 3-5 werkdagen voor de rest van de wereld.
 3. De producten worden verzonden via DHL Express naar Europa en CTT Expresso naar de rest van de wereld.
 4. De bestellingen worden geleverd op het door de klant aangegeven adres en volgens de leveringstermijnen van CTT Expresso of DHL Express. Levering aan huis kan niet plaatsvinden in postbussen.
 5. Eventuele vertragingen in de levering kunnen niet door WhiskyFlavour worden opgelost en het is in deze gevallen niet mogelijk exacte levertijden te garanderen, aangezien zij via CTT Expresso en DHL Express worden verzonden en afhankelijk zijn van hun werking en dienstregelingen.
 6. De termijn kan ook variëren naar gelang van het land van bestemming en de respectieve voorschriften.
 7. Indien de afnemer na levering constateert dat een van de artikelen niet conform is, wordt hij verzocht onmiddellijk contact op te nemen met WhiskyFlavour via de e-mail [email protected] onder vermelding van het ordernummer of het nummer van het document dat de bestelling vergezelt, en met bijvoeging van afbeeldingen van de verpakking zoals deze is ontvangen en van alle artikelen, zodat de situatie zo spoedig mogelijk kan worden opgelost.

Retourbegeleid

 1. De WhiskyFlavour Online Winkel accepteert geen retourzendingen van gekochte producten, gezien de aard daarvan.
 2. Alleen het retourneren van producten waarvan de zending foutief is geweest wordt geaccepteerd en dit komt voor rekening van WhiskyFlavour, alsook de verzend- en ophaalkosten wanneer de afnemer deze situatie meldt binnen 5 (vijf) dagen vanaf de datum van ontvangst van het product. Zodra het product door WhiskyFlavour is ontvangen en na validatie van de status daarvan, zal het juiste product worden toegestuurd.

Eisen

WhiskyFlavour is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van onjuist gebruik, verwaarlozing en slechte bewaaromstandigheden door de klant.

Verandering van de “Algemene Voorwaarden”

De huidige Algemene Voorwaarden opgenomen in de “Algemene Voorwaarden” van de online verkoop kunnen door WhiskyFlavour zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en dienen daardoor te worden geraadpleegd alvorens een bestelling te plaatsen.

Gegevensbeschermingsbeleid

De klant moet uitdrukkelijk verklaren dat hij toestemming geeft voor het verzamelen of bijwerken van zijn contactgegevens, voor opname in de bestanden van WhiskyFlavour ten behoeve van het klantenbeheer, de commerciële betrekkingen, alsook voor het verzenden van producten en reclame over producten en diensten onder de voorwaarden van de geldende “GDPR”, door middel van geautomatiseerde verwerking en profielbepaling, via alle beschikbare communicatiekanalen, waaronder elektronische middelen.

De uitdrukkelijke toestemming moet worden gegeven bij de inschrijving in de Online Winkel, door gebruik te maken van de optie die daar voor dat doel is aangegeven.
De verzamelde contactgegevens worden bewaard zolang het doel waarvoor uw behandeling werd toegestaan wordt gecontroleerd, of tot de uitoefening van het recht om er bezwaar tegen te maken, ze te corrigeren en ze te verwijderen.

De betrokkene heeft recht op kosteloze toegang tot de bewaarde gegevens en om beperkingen, correctie, verzet of verwijdering van de gegevens aan te vragen wanneer, naast andere rechtsgronden, de contactgegevens onnauwkeurig zijn of niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

De houder heeft ook het recht zijn toestemming ten alle tijde in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de behandeling op grond van de eerder gegeven toestemming in gevaar te brengen.

Bij de uitoefening van sommige van de bovengenoemde rechten behouden wij ons het recht voor de gegevens uitsluitend te bewaren met het oog op de verklaring, de uitoefening of de verdediging van een recht in een geschil.

Voor de uitoefening van deze rechten of andere aanvullende vragen die u heeft met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u schriftelijk contact opnemen met WhiskyFlavour via e-mail [email protected] en dient u de identiteit van de betrokkene te authenticeren en te bewijzen.

WhiskyFlavour geeft de verzamelde contactgegevens niet door aan derden. Indien er een legitieme reden is voor de overdracht ervan, zal de klant vooraf worden geïnformeerd, en de identiteit van de ontvangers en het doel van de verwerking van de overgedragen gegevens zullen aan hem worden doorgegeven.
De overdracht vindt alleen plaats wanneer de derde partijen voldoende garanties bieden voor de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de eisen en verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de verdediging van de rechten van de betrokkene op de gegevens waarborgt.

Verklaring van verantwoordelijkheid

WhiskyFlavour verklaart en garandeert uitdrukkelijk dat:

 • Het naar behoren zal omgaan met de persoonsgegevens die het van haar klanten verzamelt in het kader van de levering van de Online Winkel-dienst;
 • De persoonsgegevens zullen op een rechtmatige en vertrouwelijke, loyale en transparante wijze worden behandeld, en op een wijze die de veiligheid ervan waarborgt, namelijk door zichzelf te dwingen deze persoonsgegevens te beschermen;
 • het in staat is om te zorgen voor alle passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige wijze dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de vereisten van de geldende nationale wetgeving, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27.04.2016 , (“GDPR”), die van kracht is.
 • Persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de uitvoering van bestellingen die in de Online Winkel worden geplaatst, waarbij alleen die gegevens worden verzameld die noodzakelijk, toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot dat doel;
  en. U houdt uw persoonlijke gegevens accuraat en up-to-date;
 • U zult de persoonsgegevens waartoe u toegang hebt, niet gebruiken voor andere doeleinden dan die die in deze “Algemene Voorwaarden” zijn bepaald;
 • Op verzoek van de klant zal zij deze persoonsgegevens onmiddellijk en efficiënt wissen.

Dit beleid is van kracht vanaf Mei 2020.

Geen producten in de winkelwagen.